Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Studentska 2
51000
Rijeka
Hrvatska
Tel: +385 51 338 411
Fax: +385 51 336 755
pandora@pfri.hr

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. Ana Perić Hadžić